Skip Navigation Links.


  ÖZGEÇMİŞ  

 

1.      Adı Soyadı: Mustafa OFLAZ

2.      Doğum Tarihi: 17.02.1962

3.      Unvanı: Prof. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Genel Türk Tarihi

Ankara Üniversitesi

1982

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Gazi Üniversitesi         

1987

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

1992

 

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1993

Doçentlik Tarihi             : 2000       

Profesörlük Tarihi          : 2008

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

— Karta Nurullah, 1540 Tarihli Tapu Tahrir Defterine Göre Erzurum Kazası, YYÜ Sos. Bil. Ens., Van 1997

— Mangaltepe İsmail, 16. yüzyıl başlarında Akşehir vakıfları, , YYÜ Sos. Bil. Ens., Van 1997

— Vanlı Sabahattin, Tarihi Bir Perspektiften “Tearif-i Müslimin Mecmuası” nın sistematik İncelemesi, , YYÜ Sos. Bil. Ens., Van 1998

— Cihangiroğlu Burhaneddin, 1960–1963 döneminde Kıbrıs, , YYÜ Sos. Bil. Ens., YYÜ Sos. Bil. Ens., Van 1998

— Demir Şeref, Osmanlıcılık düşüncesinin doğuşu ve uygulanışı (1839–1871), YYÜ Sos. Bil. Ens., Van 1999

— Kul Ömer, 15–16. Asırlarda Köprülü Kazası (1453–1544), YYÜ Sos. Bil. Ens., Van 2000

— Tekin Rahmi, Bitlis vakfiye kayıt defterine göre Bitlis vakıfları, , YYÜ Sos. Bil. Ens., Van 2000

— Topuz Ayhan, 32 numaralı şer`iye sicili`ne göre Konya H. 1096–1110 (M.1684–1699), YYÜ Sos. Bil. Ens., Van 2001

— Tuncer Tekin, 9 Numaralı Niğde Şer’iyye Sicili H. 1326–1331 / M. 1908–1912, YYÜ Sos. Bil. Ens., Van 2003

— Bilgen Ali, 11 Numaralı Niğde Şer’iyye Sicili H. 1299–1301 (M. 1882–1884), YYÜ Sos. Bil. Ens., Van 2003

— Yeşilova Eylem, 3 Numaralı Niğde Şer’iyye Sicili (H. 1314–1316 / M.1896–1899) , Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van 2004

— Gülseven Soner, 4 No’lu Niğde Şer’iyye Sicili H. 1311–1313 / M. 1893–1895, YYÜ Sos. Bil. Ens., Van 2006

— Gündal Azmi, 10 Numaralı Niğde Şer’iyye Sicili H. 1318–1324/M. 1900–1906, YYÜ Sos. Bil. Ens., Van 2006

— Kılıç Alpaslan, 4 No’lu Niğde Şer’iyye Sicili H. 1313–1316 / M. 1895–1898 (192-393. Sayfalar Arası), YYÜ Sos. Bil. Ens., Van 2007

      6.2.  Doktora Tezleri

7.     Yayınlar

      7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

      7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

— “İskender Paşa Vakıfları”, Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 21, Bişkek 2009, s 75-93

      7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

— “19. Yüzyıl Seyyahlarının Eserlerinde Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri”, “Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Araştırmaları Sempozyumu (EUSAS) Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği”,  (20–22 Nisan 2006 Kayseri),  C III, Kayseri 2007, s 331–352

— “413 numaralı Bitlis Tahrir Defteri Işığında Tatvan Nahiyesi ve Tatvan Karyesine Bir Bakış”, Uluslararası Geçmişten Günümüze Tatvan ve Çevresi Sempozyumu, (Tatvan 31 Ağustos–2 Eylül 2007),  İstanbul 2008, s 231-252

— “Fransız yazar P.B. Daloh’un “Ermenistan Hakkında Hakikatler” adlı eserine göre Müslümanlar ve Ermeniler”, Erciyes Üniversitesi-Nevşehir Üniversitesi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu (EUSAS-II) – XIX. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşunda Büyük Devletlerin Politikaları-Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler (Kayseri 22–24 Mayıs 2008), C. 3, Kayseri 2009, s 289-308

      7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

      7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

— “1 No’lu ‘Vakfiye Kayıt Defteri’ ne Göre 1842 Yılı Trabzon Merkez Vakıfları” Akademik Yorum, S. 1 (Güz 1992), Trabzon 1992, s 20 – 23

— “Bazı Karaman Eyaleti Mufassal Defterlerinin Tarihlenmesi Meselesi”, Akademik Yorum, S. 2 (Kış 1992), Trabzon 1992, s 37 – 41

— “16. Yüzyıl Başlarında Karaman Eyaleti”, Akademik Yorum, S. 3 (Bahar 1993), Trabzon 1993, s 20 – 23

— “Niğde Sancağı’nın XVI. Yüzyıldaki Askerî İdarecileri”, Askerî Tarih Bülteni, S. 34, Ankara 1993, s 141 – 152

— “Karaman Eyaleti Şehirleri (Konya-Kayseri-Niğde)”, Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. I, Yıl 2000, s 165 – 199

— “Van Beylerbeyi Köse Hüsrev Paşa ve Rahva Kervansarayı Vakfiyesi”, (Öğr. Gör. Rahmi TEKİN ile birlikte), Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. I, Yıl 2000, s 201 – 220

— “Tahrir”, Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı – I, S. 31, Ankara 2000, s 522 – 535

— “Osmanlı Dirlik Sistemi”, Türkler, C. 10, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s 695 – 708

— “Niğde”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 33, İstanbul 2007, s 92-95

— “16. Yüzyıl Başlarında Ürgüb Kazası”, YYÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 6, Van 2008, s 37 - 63

      7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

— “16. Yüzyıl Başlarında Karahisar-ı Develi Kazası (İdari Yapı, İskân ve Nüfus), III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri (06-07 Nisan 2000), s 335 – 348

— “Maraş Sancağında Köyler ve Köylüler”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu (6–7 Mayıs 2004 Kahramanmaraş), C I, İstanbul 2005, s 495–526

— “Alemdar Baba Camii Vakfı”, II. Van Gölü Havzası Sempozyumu (3–7 Eylül 2006 Bitlis), s 265–270

— “16. Yüzyılda Cebel-i Erciyes Nahiyesi ve Hacılar Köyü”, I. Hacılar Sempozyumu, 11–13 Mayıs 2007, Kayseri 2008, s 521-532

— “İdris-i Bitlisî ve İdrisiye Medresesi Vakfı”, III. Van Gölü Havzası Sempozyumu,  (Hakkari 7–9 Haziran 2007), Ankara 2008, s 288-295

      7.7.  Diğer yayınlar

      7.8.  Uluslararası atıflar

8.   Ulusal & Uluslararası Projeler

9.    İdari Görevler

Bölüm Başkanı – YYÜ Fen-Edeb. Fak. Tarih Böl. – 1994-1999, 2000-2010

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2008-2009

Güz

Osmanlı Teşkilat Tarihi

 

 

Osmanlı Kültür Tarihi

2

 

 

Çağdaş Türk Devletleri Tarihi

3

 

 

Osmanlı Toprak İdaresi

3

 

 

Osmanlı Med. ve Teşk. Tarihi (YL)

3

 

 

İlkbahar

Osmanlı Teşkilat Tarihi

 

 

Osmanlı Kültür Tarihi

2

 

 

Çağdaş Türk Devletleri Tarihi

3

 

 

Osmanlı Toprak İdaresi

3

 

 

Osmanlı Med. ve Teşk. Tarihi (YL)

3

 

 

2009-2010

Güz

Osmanlı Teşkilat Tarihi

 

 

Osmanlı Kültür Tarihi

2

 

 

Çağdaş Türk Devletleri Tarihi

3

 

 

Osmanlı Toprak İdaresi

3

 

 

Osmanlı Med. ve Teşk. Tarihi (YL)

3

 

 

İlkbahar

Osmanlı Teşkilat Tarihi

 

 

Osmanlı Kültür Tarihi

2

 

 

Çağdaş Türk Devletleri Tarihi

3

 

 

Osmanlı Toprak İdaresi

3

 

 

Osmanlı Med. ve Teşk. Tarihi (YL)

3

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler